Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny:

Termin składania ofert:

Nr sprawy - Kz-2380/13/2017/ZW-Zp

Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro

Kryteria oceny ofert: 80% cena , 20% termin wykonania usługi

Termin składania ofert: 02.03.2017r. do godziny 14:00

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: zzpgmt@ld.policja.gov.pl., fax. 42-665-12-01, pocztą lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,ul: Stokowska 21/25, 92-104 Łódź

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

Pliki do pobrania