Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Świadczenie usług odbioru,transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny:

Termin składania ofert:

Nr sprawy: Kz-2380/19/2017/ZW-Zp

Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro

Kryteria oceny ofert: 80% cena, 20% termin realizacji

Termin składania ofert: 17.03.2017r. do godziny 14:00

Forma składania ofert: drogą mailową na adres: zzpgmt@ld.policja.gov.pl, fax. 42 665 12 01, pocztą lub osobiście

Miejsce składania ofert: Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej w Łodzi ul. Stokowska 21/25, 92 - 104 Łódź

Pliki do pobrania