Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na świadczenie usług regeneracji kompresorów klimatyzacji do pojazdów służbowych KWP w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny:

Termin składania ofert:

Nr sprawy: Kt-2380/20/17/KS

Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro

Kryterium oceny ofert: Cena - 80%, Okres gwarancji - 20%

Termin składania ofert: do dnia 22.05.2017r. do godz. 1500

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: transport@ld.policja.gov.pl, fax: (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź.