Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na regenerację turbosprężarek w pojazdach służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: Kt-0151/15/18/KS

Termin składania ofert: 16.04.2018 do godz. 16:00

Kryterium wyboru oferty: cena 80%, termin gwarancji 20%

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: malgorzata.sobala@ld.policja.gov.pl , fax: (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25, 92-104 Łódź.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.