Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na naprawy i konserwacje urządzeń dźwigowych dla KWP w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: Kt-0151/21/18/KS

Termin składania ofert: 22.05.2018 do godz. 16:00

Kryterium wyboru oferty -  cena 100%

Realizacja zamówienia 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres transport@ld.policja.gov.pl , fax (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25, 92-104 Łódź.