Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Świadczenie usług regeneracji przekładni kierowniczych do pojazdów służbowych

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: 2380/19/18/KS

Termin składania ofert: 01.06.2018r.

Kryterium wyboru oferty: cena 80%, termin wykonania usługi 20%

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: transport@ld.policja.gov.pl, fax: (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź.