Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na naprawy pojazdów służbowych dla KPP w Łęczycy

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: Kt-2380/30/18/KS

Termin składania ofert: 02.07.2018 r. do godz. 16:00

Kryterium oceny ofert: cena 60%, odledłość 30%, ilość podnośników 10%.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.

Forma składania ofert: 

  • drogą e-mailową na adres transport@ld.policja.gov.pl,
  • faxem (42) 665 12 81,
  • drogą pocztową: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25,  92-104 Łódź
  • osobiście w sekretariacie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Stokowska 25 pok. 325 III piętro