Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na dostawy paliwa lotniczego

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: Kt-2380/29/20/KS

Termin składania ofert: 15.05.2020r. do 15.00

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Termin składania ofert został przedłużony do 20.05.2020 r. do godz. 15:00.

Realizacja umowy od dnia podpisania na okres 36 miesięcy.

Forma składania ofert: drogą meilową na adres: transport@ld.policja.gov.pl, fax (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25 92-104 Łódź.

Pliki do pobrania