Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na dostawy materiałów lakierniczych

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: 2380/6/1/20/KS

Termin składania ofert: 29.05.2020 do 15.00

Kryterium wyboru oferty: cena - 80%, termin dostawy zamówienia - 20%

Realizacja umowy od dnia podpisania na okres 24 miesięcy.

Forma składania ofert: drogą meilową na adres: transport@ld.policja.gov.pl, fax. (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź.