Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na świadczenie usług regeneracji foteli w pojazdach służbowych KWP w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: kt-2380/32/20/KS

Termin składania ofert: 02.06.2020r. do godz.15.00

Kryterium wyboru oferty: cena 80%, termin wykonania usługi 20%

Realizacja zamówienie od dnia podpisania na okres 12 miesięcy.

Forma składania ofert: drogą meilową na adres: transport@ld.policja.gov.pl, fax. (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź.